C语言二分查找(折半查找)代码

时间:2014-12-08 15:33    点击:

  #include <stdio.h>
  binarySearch(int a[], int n, int key){
  int low = 0;
  int high = n - 1;
  while(low<= high){
  int mid = (low + high)/2;
  int midVal = a[mid];
  if(midVal<key)
  low = mid + 1;
  else if(midVal>key)
  high = mid - 1;
  else
  return mid;
  }
  return -1;
  }
  int main(){
  int i, val, ret;
  int a[8]={-32, 12, 16, 24, 36, 45, 59, 98};
  for(i=0; i<8; i++)
  printf("%d\t", a[i]);
  printf("\n请输人所要查找的元素:");
  scanf("%d",&val);
  ret = binarySearch(a,8,val);
  if(-1 == ret)
  printf("查找失败 \n");
  else
  printf ("查找成功 \n");
  return 0;
  }

来源:未知//所属分类:C语言/更新时间:2014-12-08 15:33
顶一下
(8)
100%
踩一下
(0)
0%
上一篇:C语言顺序查找算法代码
下一篇:没有了
相关内容